Vícerozměrné statistické metody - archiv prací studentů

Níže je přehled prací, které odevzdají studenti v rámci předmětu Vícerozměrné statistické metody. Po kliknutí na kartu získáte přístup k dokumentu s výzkumnou zprávou a ve většině případů i datové matici ve formátu xlsx. V přehledu můžou chybět zprávy, které byly hodnoceny nízkým počtem bodů.

V přehledu můžete hledat dle použité metody:

Lineární regresní modelyLognormální regreseBinomiální logistická regreseMultinomická a ordinální logistická regresePoissonovská regreseMANOVA a příbuzné modelyAnalýza kanonických korelacíShluková analýzaExploratorní faktorová analýza a metoda hlavních komponentStrukturní modelování a konfirmatorní faktorová analýzaTeorie odpovědi na položkuROC analýzaModely se smíšenými efektyJiné postupy

24. 04. 2023 – 14. 05. 2023

Konfirmatorní faktorová analýza dotazníku syndromu vyhoření pro studenty - MBI-SS

Tomáš Pytlík

PREDIKTORY DIAGNOSTIKY DIABETES MELLITUS- LOGISTICKÁ REGRESIA

Veronika Angerová

Škála cirkadiánního rytmu

Tereza Merhoutová

Stanovení cut off skóru pro škálu strachu z intimity

Lukáš Motloch

Vliv pohlaví, věku, délky studia a dalších faktorů na způsob copingových strategií u vysokoškolských

Anna Sestřenková

Rozdíly v profilu rizikového chování adolescentů v závislosti na typu navštěvované střední školy

Karolína Trchalíková

Stanovení vhodného Cut-offu u inventáře pravdomluvnosti

Zuzana Hošková

SHLUKOVÁ ANALÝZA Maslach Burnout Inventory

Zuzana Boháčová

Vnímání zdravotního poškození u uživatelů návykových látek

Adriana Fialová

Demografické charakteristiky a styly řešení konfliktů v partnerských vztazích

Natálie Borovská

Pět aspektů všímavosti u vysokoškolských studentů

Daniela Pastrnková

Vztah prokrastinace a pohlaví

Klára Katrušáková

Dvoufaktorová modifikace Dotazníku pomstychtivosti

Adéla Dudová

Faktory ovlivňující rovnováhu mezi pracovním a osobním životem

Kristýna Čermáková

SUBJEKTIVNÍ POCIT NARUŠENÉHO VZTAHU K JÍDLU U DOTAZNÍKU EDSA

Julie Michnová

Osobnostní profily dle regionů USA a výsledky v Big 5

Lucie Blaštíková

Cut-off skóre věku při chirurgickém zákroku karcinomu prsu

Václav Grundman

Rozdíly v životní spokojenosti mužů a žen

Klára Rosecká

Rozdíl v míře náchylnosti ke stresu a negativních strategiích zvládání stresu u studentů a studentek

Vítek Macháček

Predikce ceny automobilu

Matěj Holeš

Psychometrické parametry IDS – Inteligenční a vývojové škály pro děti ve věku 5-10 let

Renata Fichtnerová

Měnící se vztah mezi tělesnou hmotností a zdravím ve stáří

Zuzana Karnoubová

Vliv resilience a dalších vybraných faktorů na kvalitu života studentů

Alžběta Váňová

Vliv věku a pohlaví na sledování vlastního Fcb profilu

Martina Stávková

03. 04. 2023 – 23. 04. 2023

Klasifikace konzumentů YTB videí podle vybraných kritérií

Matěj Holeš

Rozdíly v hráčských profilech mužů a žen ve věku 15-19 let

Nikol Václavková

Zpráva o stavu štěstí ve světě - shluková analýza

Igor Štefanko

Postoje k alternativní medicíně a cut-off skóre

Tereza Merhoutová

Vliv přečteného článku, věku a pohlaví na vnímání rysů disociální poruchy osobnosti

Adriana Fialová

Rozdíly příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR v subtestech dotazníku SVF-78

Klára Rosecká

Chrání manželství před depresí, úzkostí a stresem?

Jana Mészarosová

Dvoufaktorová modifikace Škály životní spokojenosti

Kryštof Žiak

Vztah mezi BMI a Disgust sensitivity

Renáta Knížová

Subjektivně vnímaná mateřská zátěž do tří let věku dítěte

Adéla Ostárková

Rozdíl skóre v dotazníku DASS-21 mezi studenty bakalářského a magisterského stupně studia

Anna Sestřenková

Konzumace pornografie u českých teenagerů: Rozdíly dle věku a pohlaví

Táňa Reháková

Mezipohlavní rozdíly v profilu rizikového chování u adolescentů

Karolína Trchalíková

Obliba jednotlivých organizačních forem vyučování dle komunikace

Cecílie Podstavková

RESILIENCE U HRÁČŮ DIGITÁLNÍCH HER A JEJÍ SOUVISLOST S VĚKEM, POHLAVÍM A BMI

Radek Mládek

Masochizmus v sexualite

Anna Mária Kubincová

Setrvání v zaměstnání výzkumného pracovníka

Kristýna Čermáková

VZTAH MEZI POHLAVÍM A RIZIKEM VZNIKU ZÁVISLOSTI NA PORNOGRAFII

Karolína Karásková

Faktory ovlivňující výsledek sportovního výkonu

Julie Michnová

Predispozice k vývoji srdeční choroby

Jakub Štefec

Problémy se zákonem

Adéla Vyhňáková

FAKTOROVÁ ANALÝZA DOTAZNÍKU „THE SATISFACTION WITH LIFE SCALE“

Zuzana Boháčová

Vedlejší faktory ovlivňující akademické výsledky studentů

Jan John

Cut Off Skóre pro Test závislosti na drogách

Vítek Macháček

Vztah mezi emoční regulací a poruchami chování u dětí s ADHD

Jana Kaplanová

Souvislost hraniční poruchy osobnosti a sebepoškozování

Kateřina Grubnerová

Vliv primingu, věku a druhu léku na výsledky v paměťovém testu

Kateřina Pospíšilová

Rozdíl mezi muži a ženami v zabývání se vzhledem

Adéla Peřinová

Faktory zvyšující šanci na každodenní konzumaci pornografie

Aneta Hrnčířová

Vztah mezi inteligencí a úspěchem v zaměstnání

Martina Stávková

Souvislost citové vazby a pozice žáka ve třídě

Natálie Borovská

Vliv věku a pohlaví na schopnost time managementu u vysokoškolských studentů

Adéla Králová

Vztah pohlaví a věku ke čtení horoskopů

Anežka Wawreczková

Vztah veganství a kultury

Lia Grulichová

ROC analýza škály postoje k nevěře

Václav Grundman

13. 03. 2023 – 02. 04. 2023

Vliv výsledků dílčích částí testu studijních předpokladů na přijetí na studijní obor

Jana Smutná

VLIV FILTRACE MODRÉ SLOŽKY SVĚTLA NA MÍRU STRESU ŘIDIČŮ ZPŮSOBENÉHO OSLNĚNÍM MOD. LED SVĚTLOMETY

Tereza Altmanová

Míra syndromu vyhoření v souvislosti se studovaným oborem

Tomáš Pytlík

Sebehodnocení a naděje podle typu attachmentu

Andrea Ens

Rozdíl v duševním zdraví veteránů žijících o samotě a ve společnosti

Žofie Černá

Rozdiely v profile emocionálnej empatie v závislosti na pohlaví

Ema Omastová

Vliv akné na sebepojetí adolescentů

Magdaléna Koupá

ROZDÍLY V SUBTESTECH TESTU I-S-T 2000 R V ZÁVISLOSTI NA POHLAVÍ

Eva Aberlová

Rozdíl mezi muži a ženy u jednotlivých dispozic pro úspěch v profesi telefonisty

Dominika Ritterová

Vztah mezi problematikou, kvůli níž je vyhledán psychiatr, a diagnostikou hraniční poruchy osobnosti

Lubomír Brháček

Vztah perfekcionismu a pohlaví

Klára Katrušáková

Vztah pohlaví na cynismus, efektivitu a vyčerpání v rámci projevů syndromu vyhoření

Zuzana Boháčová

Souvislost chování chodce čekajícího na přechodu s délkou jeho čekání

Anežka Wawreczková

Vztah mezi používáním vulgarismů a věkem

Kryštof Žiak

Framinghamská studie a rizikové faktory kardiovaskulárních chorob

Nela Szmek Hollayová

Vztah mezi kouřením, jízdou na kole a onemocněním srdce

Lucie Blaštíková

Spokojenost s volbou partnera a její souvislost s pohlavím, věkem a délkou vztahu

Jana Klimešová

Sebepojetí u adolescentů s SVP

Monika Mandovcová

Vztah pohlaví a rizika vzniku srdeční choroby

Karolína Karásková

Vliv věku, pohlaví a vzdělání na představu utváření sociálních vztahů po pandemii COVID-19

Veronika Žajdlíková

Hraní počítačových her v souvislosti s obtížemi ve škole

Nikol Václavková

Vztah internet gaming disorder a resilience u hráčů

Kateřina Klímová

Souvislost mezi E-S skórem a pohlavím

Eliška Vašířová

Dvoufaktorová modifikace Inventáře poslušnosti vůči autoritě

Adéla Dudová

Detekce onemocnění diabetes mellitus

Mikuláš Sýkora

Rozdíl mezi pohlavími ve strachu z války na Ukrajině

Veronika Lukášová

Vliv pohlaví, věku a barevného pozadí textu na verbální krátkodobou paměť

Anna Sestřenková

Vztah mezi abúzem nikotinu a školním prospěchem v adolescenci

Karolína Trchalíková

Distrakce v dopravě a postih

Adéla Králová

Souvislost mezi sebehodnocením a rodičovstvím

Jakub Šulc

Schopnost udržet tajemství v závislosti na věku a pohlaví

Pavlína Kabrdová

Vliv spontánního, vyvolaného potratu a věku na opětovnou graviditu

Kateřina Pospíšilová

Skór testu znalostí dopravních předpisů v souvislosti s výukou dopravní výchovy

Adéla Vyhňáková

Vztah závislosti na alkoholu k věku a pohlaví

Michaela Kovaříková

Souvislost délky hospitalizace s diagnózou psychiatrických pacientů

Natálie Dlouhá

Cut-off skóre u Inventáře tendence k nevěře

Antonie Kosinová

Údaje o plodnosti

Nikol Revayová

ANALÝZA VLIVU DEMOGRAFICKÝCH PROMĚNNÝCH NA ÚSPĚŠNOU ADAPTACI VE ZK. DOBĚ ZAMĚSTNANCŮ CALL CENTRA

Markéta Hinaisová

VZTAH VĚKU, POHLAVÍ A VÍCEJAZYČNOSTI K ÚROVNI TVOŘIVOSTI

Anna Holá

RIZKOVÉ FAKTORY A VÝSKYT DIABETES MELLITUS II. TYPU

Renata Vodičková

Ověření platnosti kognitivního modelu ProxyQB

Renata Fichtnerová

Touha po moci u jedinců v období vynořující se dospělosti

Adéla Peřinová

Domácnosti bez přístupu k automobilu - významné prediktory

Václav Roučka

Šance na rozvoj cukrovky

Jakub Štefec

Faktory ovlivňující školní úspěšnost

Zuzana Mačátová

Efekty mindfulness-based terapie

Jana Kaplanová

Vztah výše příjmu a dalších proměnných na poskytnutí půjčky

Václav Grundman

Vztah věku, pohlaví a vnitřního místa řízení

Cecílie Podstavková

Klasifikace středoškolských studentů na základě výsledků dotazníku motivace výkonu

Kamila Vítkovičová

Příčina spokojenosti pacientů hospitalizovaných v psychiatrické léčebně

Aneta Paskudová

Podmiňující faktory studia vysoké školy

Adéla Ostárková

13. 02. 2023 – 12. 03. 2023

Hraní počítačových her v souvislosti s věkem, pohlavím a typem navštěvované školy

Nikol Václavková

Dotazník emoční kontroly pro děti a adolescenty: psychometrická evaluace dotazníku u českých dětí

Adéla Přadková

Vztah národnosti a BMI indexu k vnímané atraktivitě

Žofie Černá

Náchylnost jedince k podlehnutí falešným zprávám ohledně COVID-19 a jeho demografické údaje

Adéla Peřinová

Vztah informovanosti rodičů a spokojenosti s průběhem diagnostiky PAS

Kateřina Petříková

Vztah porodní hmotnosti dítěte a dosaženého vzdělání matky

Václav Roučka

Vliv filmového žánru na emoční odezvu a konzumaci popcornu

Igor Štefanko

Souvislost mezi imposter syndromem a věkem

Eliška Vašířová

Postoj k cestovaniu počas pandémie COVID-19.

Anna Mária Kubincová

Predikcia odchodu pracovníkov zo svojho zamestnania

Ema Omastová

Souvislost mezi kreativitou a psychedelickou zkušeností

Aneta Skalová

Spokojenost zákazníků se službami aerolinek

Magdaléna Koupá

Šance na přežití na Titanicu

Dominik Stanek

Vek nástupu ochorenia Alzheimerovej choroby v súvislosti s fyzickou aktivitou a pohlavím

Martina Žabková

Srdeční onemocnění

Tereza Altmanová

Vztah mezi životní smysluplností a akceptací mentálního postižení dítěte u jeho rodičů

Monika Trnová

Vztah mezi školním prospěchem a rizikovým chováním u dospívajících

Karolína Trchalíková

Vliv věku, pohlaví a obezity na prožívanou šikanu ve škole

Veronika Žajdlíková

Analýza vlivu proměnných na přijetí na vysokou školu u amerického studenta

Zuzana Karnoubová

Vztah prožívání stresu ve zkouškovém období a užíváním přípravků na uklidnění

Adéla Vyhňáková

Rozchod studentů na výměnném pobytu - Erasmu

Veronika Lukášová

Faktorová analýza české verze nástroje Adult Resilience Measure-Revised

Radek Mládek

Predikce pravděpodobnosti přežití cestujících na Titanicu

Eva Aberlová

Vztah vyšší úrovně všímavosti a hladiny úzkosti

Daniela Pastrnková

Souvislost mezi frekvencí užívání VR a vlastnictvím Avatara

Jan John

Vztah závislosti na internetu a sociální úzkosti

Natálie Borovská

Predikce absentérství u zaměstnanců

Klára Katrušáková

Kvalita života a míra deprese u pacientů s celiakií

Zuzana Mačátová

Vztah sociodemografických údajů a postoje k transsexualitě

Kateřina Grubnerová

Vliv poruchy řeči a dalších vybraných proměnných na složky sebepojetí dětí

Anna Holá

Cut-off skóre pro škálu pracovního nasazení

Dominika Ritterová

Závislost na pornografii dle demografických údajů

Karolína Karásková

Úspešnosť telemarketingu- logistická regresia

Veronika Angerová

Výsledky přežití u pacientek s rakovinou prsu, které byly chirurgicky ošetřeny

Nikol Revayová

Vztah soucitu se sebou a body image

Alžběta Váňová

Vztah smyslu pro humor a pohlaví

Tereza Merhoutová

Vztah attachmentu, úzkosti a úzkostnosti u adolescentů

Andrea Ens

Vztah hraní digitálních her a pití energetických nápojů

Kateřina Klímová

Vztah pohlaví a závislostí na internetu

Antonie Kosinová

Míra syndromu vyhoření jako predikce úspěšného dokončení studia na vysoké škole

Zuzana Boháčová

Vztah mezi závažností průběhu infekce COVID-19 u jednotlivce na základě jeho demografických a zdravo

Monika Mandovcová

Genderové rozdíly v osobnostním profilu zjišťovaného prostřednictvím osobnostního inventáře KUD

Aneta Hrnčířová

Obedience řidičů vůči autoritě

Pavlína Kabrdová

Rozdíly ve vztahové vazbě k matce dle pohlaví a věku

Táňa Reháková

Vztah výšky a váhy na pohlaví

Zuzana Hošková

BIG5 a deprese

Nela Szmek Hollayová

Míra žárlivosti v souvislosti s pohlavím a věkem

Renata Vodičková

Jsou morální hodnoty ovlivněné věkem, pohlavím a Disgust sensitivity?

Renáta Knížová

Michnova_zprava1

Julie Michnová

Vztah paměti a obsahu učení

Michaela Kovaříková

Souvislost pohlaví a způsobu výchovy u dětí mladšího školního věku

Jana Klimešová

Vliv sociálních sítí na zhoršení školního prospěchu

Aneta Paskudová

Analýza problému závislosti na elektronických upozorněních u adolescentů a mladých dospělých

Renata Fichtnerová

Vliv prožívání stresu na užívání přípravků na uklidnění

Kamila Vítkovičová

Prověření dotazníku Existenciální škála na vlastních datech

Jakub Šulc